#

"miền trung" - Tỉnh duy nhất ở miền Trung không có thị xã: Diện tích dài hơn 3.300 km2, dân số gần 600 nghìn người