#

"mark zuckerberg" - Meta sa thải 11.000 nhân viên, đổ lỗi cho quảng cáo và kinh tế suy thoái