#

"ô nhiễm" - Tác hại khủng khiếp của xe máy xăng đối với môi trường: Nguy hiểm hơn cả nhà máy đốt than!