#

"ký ức vui vẻ" - 'Đệ nhất danh hài miền Nam' khẳng định không bao giờ có tiền, giao phó tất cả tài chính cho 1 người