"phan anh" - Người giữ nhiều chức Bộ trưởng nhất Việt Nam: Không phải Đảng viên, không làm tướng vẫn là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Người giữ nhiều chức Bộ trưởng nhất Việt Nam: Không phải Đảng viên, không làm tướng vẫn là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1 tháng trước
Trong số đội ngũ lãnh đạo là “thế hệ vàng” của cách mạng Việt Nam có một người rất đặc biệt. Ông là tri thức Tây học, một nhân vật ngoài Đảng, từng giữ trọng trách làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế chuyển tiếp thành Bộ Công thương, Bộ Ngoại thương…