"võ mỵ nương" - Câu chuyện hậu cung thời phong kiến Trung Hoa: Có những triều đại có tới 20.000 phi tần