#

"vân dung" - Vân Dung xúc động khi NSND Công Lý đi diễn trở lại