#

"tlinh" - MCK ẩn ý chuyện bạn thân yêu tình cũ, Wxrdie có động thái ngầm công khai mối quan hệ với tlinh