#

"tây tạng" - Thành phố duy nhất ở Trung Quốc không có lấy một bóng cây, ngàn năm không trồng được cây xanh nào dù thử mọi cách