#

"nsnd lan hương" - NSND Lan Hương chính thức phản hồi về tin hay nóng nảy, cãi lại hồi đồng duyệt vở