"magsafe" - Red Magic ra mắt quạt tản nhiệt Cooler 5 Pro hỗ trợ MagSafe, có thể giảm từ 28 độ xuống 0 độ chỉ trong 30 giây