"iphone 7" - Người dùng iPhone 7 nhận tiền bồi thường hơn 8 triệu đồng từ Apple