#

"Huawei." - Đến lượt Facebook "ra đòn" với Huawei