#

"hồng đăng thương ngày nắng về" - 'Đức Xoăn' lộ số phận trong Thương Ngày Nắng Về