#

"đức phúc" - Đức Phức lên tiếng đính chính khi bị nói thảo mai với Mono