"đức phật" - Nơi Đức Phật chào đời thuộc quốc gia nào hiện nay? Vừa ra khỏi bụng mẹ ngài đã nói câu gì?