#

"diễn viên minh béo" - CĐM ngao ngán khi Minh Béo tuyên bố chính thức quy y, nói lời thách thức