#

"cbiz" - Rộ tin Chi Pu tham gia chương trình ‘Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng’ mùa 4 của Trung Quốc