#

"bố già" - Lí do gì khiến Trấn Thành vẫn thành công, sở hữu tài sản nghìn tỷ dù bị đuổi học khi là sinh viên?