#

"Tai thỏ" - Thêm bằng chứng cho thấy iPhone 13 có tai thỏ lớn hơn