#

"tài sản" - Ngọc Sơn trả lại cả mảnh đất được tặng