#

"ns công lý" - Công Lý có những thay đổi đáng kể sau khi quay trở lại hoạt động nghệ thuật, hội ngộ dàn ‘Táo Quân’