#

"nothing phone 1" - Màn hình của Nothing Phone (1) không đủ độ sáng như quảng cáo ban đầu