#

"macbook pro" - Chip M2 Pro 3nm cho MacBook Pro sẽ được TSMC sản xuất vào cuối năm nay