#

"lan phương hồng đăng" - Vừa nói rõ thái độ với Hồng Đăng, Lan Phương để lộ điều ước với Thương Ngày Nắng Về