#

"hoài tâm" - Nam danh hài nhắc thẳng tên Hoài Linh, Trường Giang, chia sẻ gặp áp lực khi làm việc chung