#

"hiến tạng" - Người hiến tạng được hưởng quyền lợi gì? Có được cấp thẻ BHYT miễn phí không?