#

"fashion week" - Khắc Việt “cà khịa” Vũ Khắc Tiệp vì thái độ không hợp tác khi bị cách li tập trung?