"đường tăng" - Đường Tăng dù yếu đuối nhưng lại có thể làm sư phụ Tôn Ngộ Không, lý do vô cùng thâm sâu