"đỗ duy nam" - Danh tính nam nghệ sĩ thay thế Xuân Bắc đóng vai Nam Tào: Xuất thân nghèo khó, gắn bó Táo quân đã 8 năm