#

"dịch covid" - Thủy Tiên có hành động ‘đáp trả’ khi bị nói nhận vơ trong việc hỗ trợ chống dịch Covid