"cháy rừng" - Kinh ngạc loại cây gỗ bị cháy rụi vẫn có thể mọc mầm