#

"bệnh nhân siêu lây nhiễm" - Bệnh nhân “siêu lây nhiễm” của Hàn Quốc từng cố trốn viện 4 lần