Bitcoin - Tiền điện tử

Bitcoin là một loại tiền tệ cũng giống như đồng đô la (dollar) hay đồng Việt Nam, đồng Yen, đồng Euro; bitcoin cho tới giờ phút này có thể được gọi là ĐỒNG TIỀN của Internet. Chúng ta cũng có thể gọi bitcoin là “tiền điện tử”.