#

"Yamaha NVX" - Yamaha NVX 2023 ra mắt tùy chọn màu mới với giá chưa đến 50 triệu đồng