#

"vtc14" - VTC gọi thẳng tên Thủy Tiên, chỉ ra loạt điểm không hợp lý trong quá trình làm từ thiện ở Quảng Trị