"việt hương từ thiện" - Việt Hương livestream bức xúc nói thẳng về chuyện mất bình oxy, vái lạy mọi người hãy trả lại bình