#

"veca" - TETRA PAK VÀ VECA HỢP TÁC MỞ RỘNG THU GOM VỎ HỘP GIẤY ĐÃ QUA SỬ DỤNG TẠI 18 QUẬN, HUYỆN TP. HCM