#

"TouchID không hoạt động" - Touch ID trên iPhone chỉ hoạt động với người SỐNG