#

"Touch ID người chết" - Touch ID trên iPhone chỉ hoạt động với người SỐNG