#

"Touch ID hỏng" - Touch ID trên iPhone chỉ hoạt động với người SỐNG