#

"Touch ID chết" - Touch ID trên iPhone chỉ hoạt động với người SỐNG