"tôn quân" - Lưu Bị yếu hơn Tôn Quân, Tào Tháo rất nhiều, vì sao Gia Cát Lượng lại chọn theo phe Lưu Bị?

Lưu Bị yếu hơn Tôn Quân, Tào Tháo rất nhiều, vì sao Gia Cát Lượng lại chọn theo phe Lưu Bị?

3 tháng trước
Lúc đầu Tôn Quyền và Tào Tháo đều mạnh hơn Lưu Bị, vậy tại sao Gia Cát Lượng lại chọn Lưu Bị? Gia Cát Lượng đã nghĩ gì?