#

"thang do" - Facebook bắt đầu đánh giá độ đáng tin cậy của người dùng theo thang điểm từ 0 đến 1