#

"tên gọi" - Những cái tên khai sinh độc lạ nhất, cả Việt Nam không có cái tên thứ 2, 99% chưa từng nghe qua