"tam quốc" - Tào Tháo xấu hổ vì tên ở nhà là "A Man", từng xử tử cả công thần vì dám nhắc đến cái tên này