#

"Smartwatch." - “Ngầu” như Apple: Tặng luôn nhân viên hàng ngàn Apple Watch chỉ vì chi tiết này