#

"Remix OS" - Remix OS trên máy tính đã cập nhật lên phiên bản Marshmallow, hỗ trợ nhiều phần cứng hơn