#

"Porto Alegre" - Video demo hệ điều hành Android chạy song song với Ubuntu tại Brazil