#

"phụ nữ phải qua đêm với 20 người đàn ông" - Vùng đất duy nhất nơi phụ nữ phải 'qua đêm' với 20 người đàn ông mới đủ điều kiện lấy chồng